தேவ திட்டமும் நிறைவேறுதலும் God’s Plan And It’s Fulfilment | bilingual | Pastor S.Visuvasam.