தேவனோடு தாவீதின் ஐக்கியம்| David's fellowship with God | Bilingual | Pas. Rita Visuvasam | Service 2