உபவாச ஜெபம் Fasting Prayer | Pastor. Rita Visuvasam | 25-08-2023