சபையின் பிரயாணம் | உபவாச ஜெபம் Fasting Prayer | Pastor. Visuvasam | 01-09-2023