தேவனில் உறுதி - Steadfast In God | Service 4 | Pas. Rita Visuvasam | 10/09/2023